BÍ TÍCH RỬA TỘI NỀN TẢNG của MÀU NHIỆM THAM GIA

Màu  nhiệm tham gia không phải là mới, nhưng như một luồng khí mới cho thời đại hôm nay. Khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội là chúng ta được trở nên con Thiên Chúa trong gia đình Giáo Hội. Chúng ta được tham dự vào sứ điệp cao cả của Chúa Giêsu: VUA- TIÊN TRI- và TƯ TẾ, qua đó Giáo Hội mời gọi mọi người tham gia cách tích cực vào mầu nhiệm

Xem thêm

Ga 21, 1-14 Trong Giáo Hội, các cộng đoàn Bác Ái là một cộng đoàn các tín hữu, ở đó những người đã chịu phép rửa tội cùng nhau sống sự viên mãn của ơn gọi giáo dân và linh mục ngõ hầu phục vụ cho công cuộc Phúc Âm hóa.( Hc, tinh thần và đời sống. tr 23). “ Chức tư tế chung của các tín hữu và chức tư tế thừa tác hay

Xem thêm