BÍ TÍCH RỬA TỘI NỀN TẢNG của MÀU NHIỆM THAM GIA

Màu  nhiệm tham gia không phải là mới, nhưng như một luồng khí mới cho thời đại hôm nay. Khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội là chúng ta được trở nên con Thiên Chúa trong gia đình Giáo Hội. Chúng ta được tham dự vào sứ điệp cao cả của Chúa Giêsu: VUA- TIÊN TRI- và TƯ TẾ, qua đó Giáo Hội mời gọi mọi người tham gia cách tích cực vào mầu nhiệm

Xem thêm